Práce s dětmi

Práce s dětmi

Kromě systematické katecheze dětí a jejich výuky náboženství - viz katecheze pro školní děti, uvádíme tyto další farní aktivity pro děti.

Pro nejmenší děti nabízíme aktivní účast při nedělní mši svaté v 8.30 hodin v Ústí nad Orlicí při obětním průvodu a modlitbě Otče náš. Dále zveme děti na mši svatou v předem ohlášený pátek od 18 hodin (ve školním roce) na bohoslužbu určenou především pro ně – texty, promluva, písně…

Této mši svaté předchází zkouška „sborečku děvčat“, hodinu přede mší svatou se děvčata schází na faře, aby společně nacvičila písničky k této mši svaté.

Chlapci se schází ve stejný čas v sakristii kostela, kde probíhá schůzka ministrantů. Připravují se na službu u oltáře, vzdělávají se v liturgii, ale také při hrách prožívají bratrské společenství.

Pro děti cca od 3 let probíhají v Ústí nad Orlicí na faře pravidelná setkání Misijního klubka. Více si přečtěte v rubrice společenství.

Dětem školního věku připravujeme spolu s mnoha dobrovolníky a dobrovolnicemi z řad mládeže z farnosti také týdenní prázdninové pobyty na vybrané faře – pro děvčata a pro ministranty zvlášť.