Svatba

Svatba

Svátost manželství

Skrze tuto svátost Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Svatba v katolické církvi znamená velmi vážný životní závazek před Bohem a církví (celoživotní nerozlučitelnost, slib, že přijmu děti ochotně a že je budu vychovávat ve víře.).
Katolická církev pohlíží na manželství s velikou úctou a vážností, která není ve většinové společnosti zdaleka tak přijímána.
Proto druhý související krok by měl být ten, zda se ztotožňuji s tím, co se při svatebním obřadu slibuje a jak katolická církev chápe manželství.
Protože vstup do manželství by měl být pro člověka aktem prostým formálních slibů, které nemyslí vážně.
Jako dobrá průprava k tomuto rozhodování může posloužit i kvalitní příprava na život v manželství, kterou nabízí diecézní centra pro rodinu (kontakty najdete na http://www.rodiny.cz/)

Příprava na svatbu patří k nejkrásnějším obdobím života a zpravidla jí věnujeme hodně času, fantazie a sil. Samotný sňatek ovšem bude trvat možná hodinu, svatební hostina několik hodin, ale manželství je z křesťanského pohledu celoživotní dar i závazek.

Protože sňatek nemá jen osobní, ale také občanskoprávní rozměr, je třeba zohlednit také řadu formálních požadavků.

Svatba v kostele

Nejprve si zkuste pravdivě odpovědět na otázku, proč chcete svatbu v kostele.
Hlavním předpokladem je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi. V opačném případě uzavřít sňatek v katolické církvi nelze.
Druhou podmínkou je, aby oba uzavírali prvé manželství – tedy neměli ani předchozí civilní sňatek.
(V tomto případě určité výjimky možné jsou, ale je nutno předchozí manželství zkoumat, což zpravidla není jednoduché, bývá zdlouhavé a výsledek může být různý.)

Sňatek uzavřený v katolické církvi je v ČR postaven na rovinu sňatku civilnímu.

Měli jste jen civilní sňatek ?

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat další svátosti. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před časem na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

A co byste měli splňovat?
O náležitostech, které jsou třeba, vás bude informovat oddávající kněz, zpravidla farář místa bydliště jednoho ze snoubenců. Je třeba se na něj obrátit včas a osobně, můžete dokonce už tehdy, kdy ještě nevíte přesný termín svatby (nejlépe půl roku před zamýšlenou svatbou). Základní příprava k sňatku probíhá na faře. Pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti, než žádáte o svatbu, je třeba přinést během přípravy potvrzení o křtu, které nemá být starší než 3 měsíce.

Předmanželská příprava

Jde o osobní a duchovní přípravu snoubenců. Žijeme v době, v níž se setkáváme s množstvím různých, nezřídka protikladných představ o manželství. Proto je cílem předmanželských příprav seznámit se s podstatou a cíli manželství jakožto dobrého Božího daru. V těchto rozhovorech s knězem nebo zkušeným manželským párem jde o to, aby si snoubenci ujasnili a sladili své představy o manželství, a to na základě biblických principů a vzorů.

Doporučuje se, aby setkání byla zahájena nejméně 3 měsíce před svatbou. Zpravidla jde o 4 až 6 setkání (dle individuálních potřeb), během nichž se snoubenci společně s pastorem nebo zkušeným manželským párem zamýšlejí nad tématy jako např.

 • Podstata manželství – důvody vstupu do manželství
 • Rozdíly mezi mužem a ženou – mýty o manželství, potřeby a jejich naplnění
 • Moji a tvoji rodiče – jaké budou vztahy s rodiči po sňatku
 • Biblický pohled na finance a sexuální život
 • Umění komunikace a umění řešit rozladění a konflikty ve vztahu

S těmito tématy jsou snoubenci konfrontováni různými formami – ať už cvičeními, dotazníky či četbou článků (knih) a podobně. Od snoubenců se tedy očekává aktivní přístup.

Právní náležitosti před svatbou

Sňatek není jen osobní záležitostí, ale má také svůj občanskoprávní rozměr. Proto je důležité dobře se zorientovat ve všech formálních náležitostech, které jsou podmínkou sňatku.

Jakmile budete mít domluvené na faře, kdy chcete mít sňatek, navštivte matriku příslušného úřadu, pod níž dané místo spadá.

Na matrice budete potřebovat občanské průkazy a rodné listy. Na matrice nahlásíte, že budete mít církevní sňatek a kde se obřad bude konat (Římskokatolická farnost a který kostel).

Zde dostanete následující formuláře/dokumenty:

 • Dotazník k uzavření manželství (ten vyplníte a matrika jej potvrdí)
 • Osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • V některých případech i další dokumenty

Tyto dokumenty, potvrzené na matrice razítkem a úředním podpisem, mají platnost POUZE TŘI MĚSÍCE.

Před obřadem je také nutno zvolit dva svědky a zjistit jejich osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, povolání a rodné číslo)

Právní náležitosti během svatby

Před začátkem obřadu je důležité se ujistit, zda oba snoubenci a oba svědci mají s sebou platné občanské průkazy.

Vzhledem k těmto úředním požadavkům je dobré, aby snoubenci po dobu obřadu svěřili své doklady někomu důvěryhodnému ze svého okolí (např. svědkovi).

Během podepisování “Protokolu”:

 • jako první se zpravidla podepisuje ženich, pak nevěsta;
 • následují podpisy svědků;
 • nakonec se podepisuje oddávající.

Po podepsání “Protokolu” (případně po obřadu):

 • oddávající odstřihne předepsané rožky občanských průkazů obou (nyní už) novomanželů;
 • současně vydá “Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu” (informace o změně vašeho stavu případně příjmení).

Občanský průkaz s odstřiženým rožkem nadále platí pouze s tímto “Potvrzením”.

Právní náležitosti po svatbě

Nejpozději do 3 dnů od svatby farnost odevzdává na matriku v místě konání svatby:

 • Protokol o uzavření manželství
 • Dotazník k uzavření manželství
 • Osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • kopii “Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu”
 • Případně další dokumenty, které matrika vystavila nebo které si vyžádá

Na základě dodaných podkladů matrika vystaví (zpravidla do 2 týdnů):

 • nové občanské průkazy,
 • oddací list.

http://www.sceav.cz/cs/jak-co-zajistit/priprava-snatku.html

Ostatní organizační záležitosti

Při přípravě svatebního obřadu je třeba pamatovat i na následující záležitosti a podle potřeby je konzultovat s oddávajícím resp. konkrétním farním úřadem:

 • výzdoba kostela (případně jiného prostoru konání svatebního obřadu) – podrobnosti nutno dohodnout s oddávajícím resp. příslušnými zodpovědnými osobami;
 • zajištění varhaníka případně jiného doprovodu, vystoupení apod.
 • zajištění pomocníků pro přebírání květin a dárků během blahopřání;
 • finanční záležitosti – o případných poplatcích se informujte na příslušném farním úřadě;
 • úklid kostela po skončení obřadu;
 • další věci dle přání snoubenců…