Křest

Křest

Křest je svátost

Křest více než každá jiná svátost zasahuje hluboko do lidského života. Snímá dědičnou vinu, působí odpuštění hříchů, činí z nás děti Boží, bratry nebo sestry Ježíše Krista, členy církve. Křest je Boží vklad do nás, ke kterému ale musíme přidat svou odpověď života z víry. Je to na jedné straně Boží dar, ale na druhé straně úkol.

Pokřtěný člověk také zažije ve svém životě také těžké chvíle, starosti, úzkosti, hřích, nemoc a smrt, jako každý jiný. Ale pokřtěný na to není nikdy sám. Křesťan ví, že je s ním Boží ruka, která ho povede. Ví a prožívá, že je Bohem milovaným synem, dcerou.

Křest  dětí

Přímou zmínku o křtu dětí nikde v Bibli nenajdeme. Známe ale Ježíšova slova: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království“ (Mt 19,14). Ve Skutcích apoštolů čteme zprávy o misijní činnosti prvotní církve, několikrát nás překvapí výraz: …přijal křest on i celý jeho dům, celá jeho rodina…“ (srov. Sk 16,15; 16,33n; 1 Kor 1,16). Celá rodina v sobě zahrnuje všechny členy rodiny, a tedy i děti.

Chcete dát nechat své dítě pokřtít?

Rozhodli jste se, že dáte své dítě pokřtít. Konáte tak za své děti životně důležité rozhodnutí, zda mají svůj život prožívat jako křesťané nebo jako pohané. Co to znamená, žít jako křesťan?

Křest je zvláštním způsobem spjat s vírou. Zárukou toho, že dítě bude vychováváno ve víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Proto možná první otázkou kněze bude – zvlášť, pokud vás nezná z aktivního zapojení do života farnosti – jak žijete vy svůj křest, co pro vás víra v Boha znamená a co si od křtu svých dětí slibujete.

Žít jako křesťan, znamená učit se žít jako žil Kristus, učit se mít rád jako On, rozdávat kolem sebe lásku jako to dělal On. Znamená pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen větší výrobou a vyšší spotřebou, ale že je to zápas o lásku mezi lidmi.

Co je ke křtu potřeba udělat?

Pokud uvažujete o křtu dítěte, není na škodu se co nejdříve na faře domluvit na dalším postupu, třeba ještě před narozením dítěte (viz kontakt).

Přineste s sebou rodný list dítěte, svůj oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku.

Budete potřebovat také křestní roušku a svíci. Můžete si přinést vlastní nebo o ni požádat na přípravě.

Vaše dítě má mít kmotra nebo kmotru. Měl by to být někdo ve vašem věku, přátelstvím blízký vaší rodině, aby vám mohl při výchově dítěte pomáhat. Kmotr (kmotra) má být věřící katolík, biřmovaný, protože kmotrovství je zodpovědný úkol v církvi, vyžadující pomoc Ducha svatého. Žijí-li kmotři v manželství, musí to být manželství svátostné. Musí mít nejméně šestnáct let (ze spravedlivého důvodu může farář udělit výjimku). Pokřtěný, který nepatří do katolického společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem, a to jako svědek křtu.

Ke křtu se musí dostavit oba rodiče spolu s kmotry.

Příprava na křest

Příprava na křest probíhá v každé farnosti trošku jinak. Většinou bývá individuální, liší se také počtem setkání. V rámci přípravy si také podrobně proberete obřad křtu (jednotlivé části, symboliku, jak se chovat, co odpovědět).

Průběh křestního obřadu
Obřad křtu začíná uvítáním rodičů s dítětem. Rodiče představí jméno dítěte a jasně prohlásí, co pro dítě žádají (křest, víru, život věčný). Potvrdí, že jsou si vědomi závazku dítě ve víře dále vzdělávat. Svou připravenost vyjádří i kmotrové. Pak se čte z Písma svatého a kněz nebo jáhen v homilii přečtené biblické texty vysvětlí a povzbudí k hlubšímu chápání křtu. Po promluvě a přímluvách se světí křestní voda, rodiče a kmotři se zřeknou zlého a vyznají svou víru. Teprve potom se hlava dítěte omývá vodou (nebo se dítě ponoří do křtitelnice) a jsou pronesena slova: N (jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Po křtu maže kněz dítěti temeno hlavy posvátným křižmem (olejem požehnaným místním biskupem k tomuto účelu), dítěti se odevzdá křestní rouška a je zapálena křestní svíce. Na závěr matka, otec i všichni přítomní obdrží zvláštní požehnání.
Pokud je křest vložen do mše svaté, hned na začátku kněz jménem společenství církve vítá rodiče i dítě, zbytek obřadu je vložen po evangeliu a kázání. Na závěr mše svaté se použije požehnání z křestních obřadů. Této formě slavení křtu by měla být dávána přednost, protože lépe vystihuje, že křest začleňuje dítě do společenství církve a není pouze soukromou nebo jen rodinnou záležitostí.

Křest dospělého

Předpokladem křtu dospělého je osobní vyznání víry v trojjediného Boha. Předchází tomu zpravidla delší období vyučování a duchovní přípravy, v rámci které se zájemce může blíže seznámit s biblickým učením, se základy křesťanství, s učením církve a jeho specifiky. Rozsah přípravy je individuální a záleží na vstupních znalostech zájemce, bývá zpravidla jeden rok. Příprava na křest může být individuální, ve větších farnostech skupinová, liší se také počtem setkání. Vlastní křest bývá udělován nejčastěji o Velikonocích.

Dospělý je pokřtěn, až když sám víru vyzná a o křest po zralé úvaze požádá. Samotná víra nestačí, ani samotný křest nevede člověka k Bohu. Člověk musí za svým křtem stát a křestní akt potvrzovat slovem a skutkem.

Kolik křest stojí?
Svátost křtu je samozřejmě zdarma. Je to dar Boží. Vaším případným dobrovolným příspěvkem budou hrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, dále osvětlení kostela a květinová výzdoba. Na výši tohoto daru se dohodněte předem s knězem. Často je to ponecháno na vaší dobrovolnosti a štědrosti.